#10 สอน Arduino Tutorial : Arduino การใช้งานตัวแปรแบบ Array

ตัวแปรแบบ array คือ ตัวแปรประเภทเดียวกันหลาย ๆ ตัวมารวมกลุ่มกัน เพื่อให้เรียกใช้ได้ง่าย โดยไม่ต้องประกาศชื่อตัวแปลทีละตัว จะเรียกเป็นเลขที่แทน
เช่น ต้องการประกาศตัวแปรแบบ int จำนวน 100 ตัว เขียนแบบนี้ int member[100];

ตัวแปร Array คือกลุ่มของตัวแปรประเภทเดียวกัน นำมาไว้รวมกัน ทำให้ไม่ต้องประกาศชื่อตัวแปร จะใช้เรียกโดยอ้างอิงตำแหน่ง index แทน

การประกาศตัวแปร Array เช่น

int member[5];

คำสั่งนี้จะประกาศตัวแปร array สังเกตว่าจะมี เครื่องหมายก้ามปูครอบ ตัวเลขจำนวนตัวแปร เพื่อบอกว่าเป็นแบบ array ในนี้คือมีตัวแปรแบบ int จำนวน 5 ตัว

การกำหนดค่า มี 2 วิธี

  1. กำหนดทันทีที่ประกาศตัวแปร เช่น int member[5] = {1,2,3,5,7};
  2. กำหนดทีละตัว เช่น ต้องการกำหนดให้ตัวแปรตำแหน่ง index ที่ 2 มีค่าเป็น 20 ทำได้โดย member[2] = 20;

การดึงค่ามาใช้

ทำได้โดยอ้างอิงตำแหน่ง index เช่น int val = member[2];

 

ตัวอย่างการใช้งาน Array

ประกาศตัวแปร array เป็นแบบ int สำหรับเก็บเลข int จำนวน 5 ค่า โดยยังไม่ประกาศค่าเริ่มต้น

int number[5];

 

ประกาศตัวแปร array เป็นแบบ int สำหรับเก็บเลข int จำนวน 5 ค่า โดยค่าเริ่มต้นคือ 1,2,3,4,5

int number[5] = {1,2,3,4,5};

 

จาก array นี้ int number[5] = {1,2,3,4,5}; ให้เปลี่ยนจากเลข 5 เป็น 55

number[4] = 55;

 

จาก array นี้ int number[5] = {1,2,3,4,5}; ให้เอาเลข 1 จากใน array ใส่ไว้ในตัวแปรชื่อ val

int val = number[0];

 

 

 

 


One Response Comment

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.