ในตัวอย่างนี้จะเป็นการฝึกใช้ GPIO ให้มากขึ้น โดยเขียนควบคุม LED 8 ตัว โดยใช้ ตัวแปรแบบ Array และคำสั่งวนลูปช่วยในการให้โคดสั่งลง

 


One Response Comment

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.