Unlock : เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ เพื่อปลดล็อค ความสามารถของคุณ

4 Required Steps

  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU Line Notify : ส่งข้อความจาก NodeMCU เข้า LINE”
  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU MySQL : ติดต่อ PHP และฐานข้อมูล MySQL ด้วย ESP8266”
  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU Firebase : Firease ใช้งานร่วมกับ ESP8266”
  • Completed lesson “ESP8266 ใช้งาน MQTT ของ CloudMQTT”

ยังไม่มีคอมเมนต์

คุณสามารถเป็นคนแรกที่คอมเมนต์