Unlock : เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ เพื่อปลดล็อค ความสามารถของคุณ

5 Required Steps

  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU LED PWM : ESP8266 ควบคุมความสว่างของ LED ออนไลน์”
  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU JQuery JavaScript”
  • Completed lesson “ESP8266 NudeMCU HCSR04 Ultrasonic วัดระยะทางแบบออนไลน์”
  • Completed lesson “ESP8266 Node GMail Sender : ส่ง Email จาก GMail ด้วย NodeMCU”
  • Completed lesson “Microgear และ NETPIE ใช้งาน Freeboard เพื่อการแสดงผลได้ทั่วโลก”

ยังไม่มีคอมเมนต์

คุณสามารถเป็นคนแรกที่คอมเมนต์