Unlock : เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ เพื่อปลดล็อค ความสามารถของคุณ

4 Required Steps

  • Completed lesson “F12 ESP8266 NodeMCU SD Card : ESP8266 ใช้งาน SD Card”
  • Completed lesson “ESP8266 I2C Scan : ESP8266 หา Address I2C”
  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU ติดต่อ Arduino แบบ I2C”
  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU ติดต่อ Arduino แบบ Serial”

ยังไม่มีคอมเมนต์

คุณสามารถเป็นคนแรกที่คอมเมนต์