การใช้งานคำสั่งเช็คเงื่อนไข if else

คำสั่งเช็คเงื่อนไข สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง if รูปแบบคือ

if แบบที่ 1

if(ตัวแปรที่ต้องการเช็ค ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ค่าคงที่หรือตัวแปร){

// ถ้าผลการเปรียบเทียบเป็นจริง จะทำในปีกกานี้

}

ตัวอย่างเช่น

int sw = 1;

if(sw==1)

{

Serial.println(“YES”);

}


if แบบที่ 2 

ถ้าต้องการเช็คเงื่อนไขเพิ่มเติม ใช้ else if ในการตรวจสอบได้

ตัวอย่างเช่น

int val = 100;

if(val>=200)

{

Serial.println(“200+”);

}else if(val>=100)

{

Serial.println(“100+”);

}


if แบบที่ 3

ถ้าไม่ต้องการเช็คเงื่อนไขอีก ในกรณีไม่เข้าเงื่อนไข อยากให้ทำคำสั่งที่กำหนดไว้ ใช้ else ในการตรวจสอบเพิ่ม

ตัวอย่างเช่น

int val = 500;

if(val<100)

{

Serial.println(“100-“);

}else if(val<90)

{

Serial.println(“90-“);

}else

{

Serial.println(“No”);

}


if แบบที่ 4

การตรวจสอบหลายเงื่อนไขพร้อมกัน สามารถใช้วงเล็บสำหรับค่าแต่ละเงื่อนไข แล้วใช้ตัวดำเนินการลอจิกเชื่อม

ตัวอย่างเช่น

int val = 95;

if((val>=80) && val<=100))

{

Serial.println(“OK”);

}


ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

เราสามารถใช้คำสั่งเปรียบเทียบ ได้หลายคำสั่ง โดยใช้สัญลักษณ์ดังนี้

 สัญลักษณ์  เปรียบเทียบ
 >  มากกว่า
>= มากกว่าหรือเท่ากับ
< น้อยกว่า
<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ
== เท่ากับ
!= ไม่เท่ากับ

 


ตัวดำเนินการลอจิก

 สัญลักษณ์  อ่านว่า ความหมาย 
&& AND และ : เงื่อนไขต้องเป็นจริงทังหมด  ผลคือจริง
|| OR หรือ : เงื่อนไขบางอันเป็นจริง ผลคือจริง


3 Response Comments

  • เบิ้ม  30 มกราคม 2020 at 21:29

    เริ่มเข้าใจแล้วรอดูบทเรียนถัดไปครับ

    ตอบกลับ
  • Jakgrit4.0  19 พฤศจิกายน 2021 at 11:25

    สุดยอด อธิบายดีมาก

    ตอบกลับ

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.