Unlock : เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ เพื่อปลดล็อค ความสามารถของคุณ

3 Required Steps

  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU Server : การใช้งาน NodeMCU แบบ Server”
  • Completed lesson “ESP8266 NudeMCU Relay สั่งงานเปิดปิดไฟผ่าน Relay แบบออนไลน์”
  • Completed lesson “Arduino ESP8266 DHT : ESP8266 แสดงความชื้นและอุณหภูมิแบบออนไลน์”

ยังไม่มีคอมเมนต์

คุณสามารถเป็นคนแรกที่คอมเมนต์