ESP8266 GPIO

Unlock : เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ เพื่อปลดล็อค ความสามารถของคุณ

3 Required Steps

  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU GPIO : การควบคุม Input/Output แบบ Digital”
  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU Analog GPIO : การควบคุม Input/Output แบบ Analog”
  • Completed lesson “ESP8266 RGB Color Mix : ESP8266 ผสมสี RGB LED”

ยังไม่มีคอมเมนต์

คุณสามารถเป็นคนแรกที่คอมเมนต์